Звукоизолация

Звукоизолацията и акустичните характеристики са от изключително значение за комфорта на обитателите.
Шумът в една сграда се разделя на вътресграден – от обслужващите я инсталации и от дейностите на обитателите и на шум от външната среда. 
Основни източници на шум в градска среда са:
- Транспортните средства
- Промишлени предприятия, работилници, складове
- Училища, детски заведения, магазини, гаражи, ресторанти, клубове и дискотеки
- Източници на вътресграден шум – от всички обслужващи сградата съоръжения и ежедневни дейности на живущите

Звукоизолацията представлява свойството на ограждаща конструкция да намалява шума между две съседни помещения или между помещение и заобикалящата го среда. Необходимостта и начина на звукоизолиране на една сграда се описват в наредба №4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството.